شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1388

کی گفته من می خوام چیز بنویسم؟ ها نه میخوام بدونم کی گفته؟ عبجزززززززززززززززززززززززز