جمعه 23 شهریور‌ماه سال 1386

شاید ان روزی که سهراب نوشت

تا شقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینگونه نوشت

هر گلی هم باشی

 چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی اجباریست.

ممول