دوشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1386

سلام

کی رفتهای ز دل

که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته

که پیدا کنم تو را

زیبابه من تمام وجودم فدایه تو

ناقابل است هرچه بریزم به پایه تو

رفتی و پا به روی دل من گذاشتی

اما خوشم که مانده بر ان جایه پایه تو

یک شب به ساز کهنه من پنجه ای بزن

تا زهره در فلک بنوازد نوایه تو

کی رفته ای ز دل

که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته

که پیدا کنم تو را

دوستت دارم عزیز دل مهربونه نازنینم هر چند به قول شاعر غایب از نظری اما از دل هیچوقت نمی ری.

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت.

ممول