دوشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1386

سلام

نگاهت را از چشم من برندار

مرا از من مگیر

هوایه سرد اینجا را دوست ندارم

مرا عاشقانه در عاقوش بگیر که سخت تنهایم.

می گویم: دوستت ندارم

دلم اما بهانه اش را میگیرد

می گویم: بود و نبودت یکی ست

جایه خالیش اما احساس می شود ان لحظه که نیست

می گویم: دست از سرم بردار

دستانم وی لرزد اما وقتی مینشیند میان دستانش

و انوقت دیگر چیزی برای گفتن ندارم.

دوستت دارم ارام جان.

ممول